Rapport från förhandling med Arriva Ekerö, om green box och hanteringen av bussbyten

BARO påkallade förhandlingar enligt § 10 ärende, Green Box

Dessa frågor togs upp på förhandlingen samt hanteringen av trasiga bussar

§1 Hur hanteras uppgifterna som inhämtas och vem är personuppgiftsansvarig? 

Hur används positioneringstekniken idag och vilka uppgifter om enskilda förare kommer till er genom denna teknik? Hur används denna information?

Överensstämmer dessa instruktioner om användandet som utfärdats av Datainspektionen?

Om det finns eventuella överenskommelser med avtalsslutande fackliga organisationer i frågor om positioneringstekniken, vill vi att dessa redovisas för oss.

Vi fick alla dokument som rör green box nu ska vi gå igenom dem och se om Arriva Ekerö följer det som Datainspektionen kom fram till när BARO begärde att Datainspektionen skulle göra en inspektion på Råsta.

§2 En medlem har blivit ifrågasatt när det gäller bedömningen av trafiksäker buss. 

Detta vill vi ha utrett. Vi förutsätter att berörda medlemmarna får möjlighet att medverka vid förhandlingen.

På detta svarade Arriva att det är föraren som är ytterst ansvarig för om bussen är trafiksäker. Dom ska gå igenom rutinerna när det gäller hanteringen av detta.

Ulf lyxell

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu