Välkommen till Baros nyhetsarkiv

Pressmeddelande 2019-04-24

BARO stämmer in Nettbuss AB i Ulricehamn till arbetsdomstolen Bussarbetarnas Riksorganisation (BARO) stämmer in Nettbuss AB till Arbetsdomstolen. Tvisten gäller att Nettbuss i Ulricehamn felaktigt avskedat en bussförare som är medlem i BARO. Bakgrunden till tvisten är att bussföraren fick utföra ett slumpvis drogtest på sin rast. Testresultatet blev klart först två och en halv vecka senare och visade då ett positivt svar för kokain. Föraren blev avstängd och kort därefter avskedad av Nettbuss. För BARO är säkerheten i busstrafiken det viktigaste. BARO är därför mycket positiva till alkohol- och drogtest. I detta fall ifrågasätter dock BARO mycket starkt både testets tillförlitlighet och Nettbuss agerande.  Föraren, som helt nekar till att ha tagit kokain, gjorde omedelbart efter Nettbuss avstängning två frivilliga övervakade test via vårdcentral och rättsmedicinalverket. Inget av testerna visade spår av kokain. Det senare testet var ett s.k. hårprov som kan utvisa förekomst av droger flera månader bakåt i tiden. Föraren har heller inte anklagats för att ha kört farligt eller agerat påverkad utan testet är den enda grund som Nettbuss har för avskedandet. BARO anser att avskedet är felaktigt, både för att testet i sig var otillförlitligt, och för att ett avskedande är en för hård åtgärd från Nettbuss sida. - Varför använder Nettbuss en metod vid drogtest där resultatet kommer flera veckor senare? Det innebär att påverkade förare kan vara i trafik lång tid utan att upptäckas, säger Åke Rönnholm, ordförande för BARO. - Om Nettbuss anser att det räcker med ett positivt test för att bli avskedad borde dom åtminstone använda mer tillförlitliga test och verka för att testresultatet kommer snabbare.  BARO anser att avskedandet var olagligt och har nu stämt Nettbuss i Arbetsdomstolen och krävt skadestånd om 120 000 kr till föraren.  - Nettbuss hade mycket väl kunnat genomföra mindre ingripande åtgärder som att testa föraren igen eller omplacera honom, avslutar Åke Rönnholm.  Frågor i detta ärende besvaras av: Ordförande Åke Rönnholm telefon: 076 – 135 97 47

Drogpolicy

Efter en genomgång bland våra klubbar så kan vi konstatera att förekomsten av drogpolicys varierar bland bussföretagen. Hos vissa finns en policy och bland andra finns ingen. Enligt vår bestämda uppfattning så skall det alltid finnas en policy och den skall också vara godkänd av den fackliga kollektivavtals parten.

Vi har funnit att om den finns så tillämpas den enligt företagets ansvariga tjänstemäns uppfattning och att den många gånger inte underställs en bedömning av den lokala fackliga parten.

BARO accepterar inga policys som inte är godkända av den fackliga kollektivavtalsparten.

En överenskommelse om drogpolicy för de anställda skall bl.a. innehålla:

att, inga tester får ej ske på den anställdes fritid, resultatet av ett test måste kunna bedömas snabbt, testet måste kunna vara tillförlitligt eftersom

resultatet av ett test kan vara förödande för den anställdes framtid, om ett test som visar positivt, skall detta uppföljas av ett laboratorietest för en slutlig bedömning. Företagshälsa och testlaboratorie företagen skall också vara överenskomna och godkända av den fackliga organisationen.

Tänk på detta om ni ombeds att genomföra ett test.

De säkraste testen är de som genomförs genom att ta blod eller ”kissprov”.

Genom att ta urinprov kan ett resultat ses direkt och om detta är positivt kan ett efterföljande laboratorietest utvisa riktigheten.

BARO hoppas att detta skall vara till er hjälp, så att en testsituation inte skall

kunna missbrukas.

Med kamratliga hälsningar

Bussarbetarnas Riksorganisation

Temperaturen i våra bussar

Miljön i våra bussar kan indelas i två delar, dels miljön för våra passagerare och dels förarnas arbetsmiljö. Förarna har under många år försökt att argumentera för att höga respektive alltför låga temperaturer i bussarna avsevärt försämrat, miljö för passagerarna och att densamma varit en olägenhet för våra chafförer. I dagens moderna samhälle är det oacceptabelt att passagerarna skall behöva utstå en värme, många gånger över 40 graders strecket, likaså att förarna på sin arbetsplats, utsättas för än högre temperaturer. Det senare på grund av att förarna sitter på en plats där inga gardiner eller andra metoder kan motverka den direkta solinstrålningen. Den höga värmen på förarplatsen bidrar till att förarna mister den uppmärksamhet som därav arbete kräver. Att framföra en buss, samtidigt som man ansvarar för passagernas komfort och säkerhet, innebär redan från början ett stort ansvar. Hur har det kunnat bli så? Den viktigaste orsaken är att: Den fackliga organisation som i huvudsak organiserar bussförare (Kommunal), inte ansett frågan vara av den digniteten att man drivit frågan och att Arbetsgivarna har likaså under många år hävdat att förarplatsen inte är att likställas med en arbetsplats. Arbetsmiljöverket agerar därför, i enlighet med att samförstånd bör gälla mellan parterna, inte innan samförstånd uppnåtts. Vi, Bussarbetarnas Riksorganisation, (BARO) kräver därför att: Arbetsmiljöverket snabbt behandlar frågan om temperaturer och att bestämmelser utfärdas i överensstämmelse med att förarplatsen är en arbetsplats och att gränsvärden därför sätts både för kyla och värme. Vidare att eventuella dispenser för att äldre bussar skall kunna användas, att dessa endast får användas i trafik om de utrustas med air condition anläggningar (AC). Kom ihåg! Att ni som förare av en buss som inte är utrustad med AC och där värmen överstiger det acceptabla, alltid kan ta en extra paus om ni upplever att ni inte kan ansvara för er och passagernas säkerhet. Dåsighet och trötthet är alltid något som vi förare måste respektera då det kan resultera i mycket allvarliga olyckor. Det är alltid vi förare som bär det slutliga ansvaret, om inte något annat kan bevisas. Åke Rönnholm Ordförande Riksorganisationen

Förlikning mellan Bussförare och TRSM/Airshuttle

Fackföreningen BARO (Bussarbetarnas riksorganisation) har förlikats med TRSM Group 1 AB. Förlikningen innebär att bussförare och fackförening kompenseras av TRSM i frågor om löner, kollektivavtal och andra ersättningar.  TRSM drev flygbusstrafik till Arlanda under namnet Airshuttle från sommaren 2015 till februari 2016 då trafiken lades ner. TRSM och BARO var bundna av kollektivavtal. Sedan i mars 2016 har förhandlingar förts mellan TRSM och BARO på grund av det som förekom när trafiken bedrevs och vid nedläggningen. - BARO är nöjda med förlikningen, säger John Nordmark, juridiskt ombud för BARO. Det fanns goda skäl för BARO att driva vissa frågor i AD, framförallt så handlade det om att BAROs medlemmarna skulle kompenseras för löner och andra ersättningar. Men eftersom det nu blev bra villkor för medlemmarna är förlikning den bästa lösningen.

Svenska Hamnarbetareförbundet som nu gått ut i strejk.

Fackföreningen BARO, bussarbetarnas riksorganisation, uttrycker sitt fulla stöd till arbetarna i Svenska Hamnarbetareförbundet som nu gått ut i strejk.
APM Terminals har som arbetsköpare bedrivit en konfrontativ linje mot arbetarna i Göteborgs hamn. Man har bland annat vägrat att acceptera representanter från Hamnarbetareförbundet som motpart i förhandling och uteslutit dem från det systematiska arbetsmiljöarbetet. APM Terminals håller också inne på lön för redan arbetad övertid, ett beteende vi i BARO känner igen från ett annat företag i Stockholm. Hamnarbetareförbundet organiserar ca 85% av arbetarna i Göteborgs hamn, och strejken väntas slå ut containertrafiken i Göteborgs hamn, Scandinaviens största hamn. Konsekvenserna av strejken väntas bli stora, vilket visar på att utan oss arbetare är de ägande företagen ingenting. Utan oss stannar allt. För mer information besök Svenska Hamnarbetareförbundets hemsida, www.hamn.nu BARO bussfacket .www.baro.nu

Förhandlingen avslutad i Örnsköldsvik

BARO klubb Örnsköldsvik Härmed vill vi meddela att  Örnsköldsvik har vunnit sin första förhandling mot Byberg & Nordin. Förhandlingen gällde en medlem och hennes tjänst som var på  77%, i våras hade företaget muntligt kommit överens med vår medlem om att köra en extra körning, fyra dagar i veckan utöver hennes schema,  hon gick med på det eftersom det bara rörde sig fram till skolavslutningen, denna hämtning  låg under hennes uppehållstid vilket hon godtog i våras med tanke på den korta tid som det gällde. Sommaren gick och bara någon dag innan skolan skulle starta, ringde depåchefen och sa att det även nu kommer det att bli denna extra körning under följande hösttermin. Vår medlem tackade nej till det, men det gick ej sa depåchefen, hon sa att hon ej vill köra extra, då talade han om för henne att hon var tvungen annars blir det arbetsvägran, han uttryckte sej väldigt arrogant mot henne. Då gick BARO klubb Örnsköldsvik in i form av ordförande Tony Granholm, som kallade till ett samtal. Depåchefen förklarade även där för BARO att de fanns ingen annan möjlighet än att för henne köra turerna för annars skulle de bli för stor förlust för företaget! Klubben kallade då till förhandling och gav företaget i uppgift att föreslå ett datum samt tid för denna förhandling. Den 7 september hölls förhandlingen som gick bra för vår medlem.  BARO Örnsköldsvik förhandlade fram en höjning till 90% från hennes 77%. Trots att klubben än så länge är en liten förening har vi visat på stort engagemang .....i skrivande stund har jag skapat ett ledord för Klubb Örnsköldsvik,  ”Örnen har lyfts för strid för de sina”

Fd Ordf. Baro Klubb Övik Tony Granholm

 

Sök på sajten

Dela på sociala media

Ikoner kod för sociala media

Anmäl dig för nyhetsbrev

Du kan självklart avsäga dig nyhetsbrevet när du vill.

Länkar

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu