”ikon om oss”

Om oss

Baro är en fackförening för alla inom bussbranschen. Vi står oberoende från politiska partier och livsåskådning. För Baro är det medlemmarna som är facket.

Läs mer »

”ikon bli medlem i baro”

Bli medlem i Baro

Baro tar vara på medlemmarnas intressen främst genom förhandling baserat på lagar och avtal.
 

Läs mer »

”ikon här finns vi”

Här finns vi

Baro finns överallt där det finns minst en medlem. Baro består idag av tre regioner och ett antal lokala sektioner.
 
 

Läs mer »

GLAD MIDSOMMAR ÖNSKAR VI ER ALLA DÄR UTE!

Pressmeddelande 2019-04-24


BARO stämmer in Nettbuss AB i Ulricehamn till arbetsdomstolen Bussarbetarnas Riksorganisation (BARO) stämmer in Nettbuss AB till Arbetsdomstolen. Tvisten gäller att Nettbuss i Ulricehamn felaktigt avskedat en bussförare som är medlem i BARO. Bakgrunden till tvisten är att bussföraren fick utföra ett slumpvis drogtest på sin rast. Testresultatet blev klart först två och en halv vecka senare och visade då ett positivt svar för kokain. Föraren blev avstängd och kort därefter avskedad av Nettbuss. För BARO är säkerheten i busstrafiken det viktigaste. BARO är därför mycket positiva till alkohol- och drogtest. I detta fall ifrågasätter dock BARO mycket starkt både testets tillförlitlighet och Nettbuss agerande.  Föraren, som helt nekar till att ha tagit kokain, gjorde omedelbart efter Nettbuss avstängning två frivilliga övervakade test via vårdcentral och rättsmedicinalverket. Inget av testerna visade spår av kokain. Det senare testet var ett s.k. hårprov som kan utvisa förekomst av droger flera månader bakåt i tiden. Föraren har heller inte anklagats för att ha kört farligt eller agerat påverkad utan testet är den enda grund som Nettbuss har för avskedandet. BARO anser att avskedet är felaktigt, både för att testet i sig var otillförlitligt, och för att ett avskedande är en för hård åtgärd från Nettbuss sida.  - Varför använder Nettbuss en metod vid drogtest där resultatet kommer flera veckor senare? Det innebär att påverkade förare kan vara i trafik lång tid utan att upptäckas, säger Åke Rönnholm, ordförande för BARO. - Om Nettbuss anser att det räcker med ett positivt test för att bli avskedad borde dom åtminstone använda mer tillförlitliga test och verka för att testresultatet kommer snabbare.  BARO anser att avskedandet var olagligt och har nu stämt Nettbuss i Arbetsdomstolen och krävt skadestånd om 120 000 kr till föraren.  - Nettbuss hade mycket väl kunnat genomföra mindre ingripande åtgärder som att testa föraren igen eller omplacera honom, avslutar Åke Rönnholm.  Frågor i detta ärende besvaras av: Ordförande Åke Rönnholm telefon: 076 – 135 97 47

GLAD PÅSK FRÅN OSS ALLA TILL ER ALLA!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

BREV FRÅN ORDFÖRANDE! LÄS HÄR..........

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Drogpolicy

Efter en genomgång bland våra klubbar så kan vi konstatera att förekomsten av drogpolicys varierar bland bussföretagen. Hos vissa finns en policy och bland andra finns ingen. Enligt vår bestämda uppfattning så skall det alltid finnas en policy och den skall också vara godkänd av den fackliga kollektivavtals parten.

Vi har funnit att om den finns så tillämpas den enligt företagets ansvariga tjänstemäns uppfattning och att den många gånger inte underställs en bedömning av den lokala fackliga parten.

BARO accepterar inga policys som inte är godkända av den fackliga kollektivavtalsparten.

En överenskommelse om drogpolicy för de anställda skall bl.a. innehålla:

att, inga tester får ej ske på den anställdes fritid, resultatet av ett test måste kunna bedömas snabbt, testet måste kunna vara tillförlitligt eftersom

resultatet av ett test kan vara förödande för den anställdes framtid, om ett test som visar positivt, skall detta uppföljas av ett laboratorietest för en slutlig bedömning. Företagshälsa och testlaboratorie företagen skall också vara överenskomna och godkända av den fackliga organisationen.

Tänk på detta om ni ombeds att genomföra ett test.

De säkraste testen är de som genomförs genom att ta blod eller ”kissprov”.

Genom att ta urinprov kan ett resultat ses direkt och om detta är positivt kan ett efterföljande laboratorietest utvisa riktigheten.

BARO hoppas att detta skall vara till er hjälp, så att en testsituation inte skall

kunna missbrukas.

Med kamratliga hälsningar

Bussarbetarnas Riksorganisation

__________________________________________________________________________________________

Hej på Er !

Nu när alla är upptagna inför de stundande valen och alla politiska partier försöker överträffa varandra med hur fantasktiskt de vill göra Sverige, så blir som regel mycket bara löften och åter löften. Alla vi som lever i verkligheten vet att allt är inte så enkelt och att allt är inte guld som glimmar.

De fackliga framgångar som uppnåtts under en lång tid av år har inte bara naggats i kanterna utan

också helt eller delvis desimerats.

Tyvärr har vi kanske oss själva att skylla, har vi blivit för bekväma för att reagera på de missförhållande som fortsatt råder eller på de förändringar som föreslås av olika intressenter.

Nu senast med förändringarna i strejkrätten. Denna förändring kan tyckas betydelselös men vi från BARO och flera andra fackliga organisationer ser faran med att börja urholka dessa lagar. Förändringar i smått betyder många gånger att det också finns en fortsatt agenda som inte är uttalad.

En annan fara som har börjat florera är förändringarna inom kollektivtrafiken. Trafikområdet (länstrafikbolagen) upphandlar / kontraterar en entreprnör för trafiken. Dessa skall därefter ansvara för trafiken under X- antal år, enligt de kontrakt som upprättats. Med detta skulle allt kunna var bra men ofta, behöver dessa anlita underleverantörer för att få trafiken att fungera. Underleverantörer som tillhandahåller bussar och personal. Personal som inte alltid erhåller likartade löner och-eller villkor.

Ett utlänskt ägt trafikbolag erhåller således ett kontrakt som de inte kan uppfylla vilket gör att de i sin tur anlitar ett utländskt dotterbolag att köra delar av trafiken. Så kan verkligheten se ut och med den de många problem som uppstår under vägs.

Anledningen till denna utveckling sägs vara att det inte finns tillräckligt med bussförare och det

kan undertecknad hålla med om. Men måste det vara så ? Självklart inte!, i alla bristyrken finns det alltid flera bidragande orsaker till varför bristerna uppstått, allt från arbetstider, arbetsmiljö, löner m.m. För att komma till rätta med dessa problem så fordras det ett hårt arbete, arbetstiderna måste reformeras (inga 13 tim.dagar), en arbetsmiljö som tar hänsyn till både värme och kyla och inte minst en uppräkning av lönenivåverna till något som är i paritet med den service och ansvar som

som förare och andra bussarbetare utövar. Enkelt eller hur ! Så är det tyvärr inte, de som håller

huvudavtalen på den fackliga sidan har i många fall slutit flerårsavtal och att det är då arbetsgivaren sak att åtgärda allt, till en bättre arbesmijö, bättre arbetstider och högre löner. Om inte så får arbetsgivaren dras med med en underbemanning. Dom tycks aldrig förstå att det är däras egna medlemmar och också andra icke medlemmar som får utstå problemen.

Till alla länstrafikbolag och även ni andra som upphandlar trafiktjänster. Tillse att de skattepengar som ni betalar ut blir väl använda så att era resenärer kan känna den tillit som dom förtjänar.

Så nu bästa medlemmar, GÅ och avgiv era röster i sann demokratisk anda. Kom ihåg att er röst kan vara den som avgör framtiden under de kommande fyra (4) åren.

Vi som är medlemmar i BARO vet att vi är en organisation som är demokratisk och att vi därför också respekterar alla demokratiska idéer.

Vi behöver inte bli påminda om viket politiskt parti vi skall rösta på genom att någon från vår egen fackliga organisation ringer och talar om på vilket parti vi skall rösta.

Med kamratliga hälsningar

Åke Rönnholm

ordförande

------------------------------------------------------------------------------------------

Hej på er!

Vår ordförande kommer att hålla telefonen igång på onsdagar under hela sommaren. Vi på BARO vill passa att önska alla våra följare och medlemmar en riktigt trevlig sommar!


______________________________________________________________________________________________________

Temperaturen
i våra bussar !

Miljön i våra bussar kan indelas i två delar, dels miljön för våra passagerare och dels förarnas arbetsmilö. Förarna har under många år försökt att argumentera för att höga respektive alltför låga temperaturer i bussarna avsevärt försämrat, comfortmiljön för passagerarna och att densamma varit en olägenhet för våra chafförer.

I dagens moderna samhälle är det oacceptabelt att passagerarna skall behöva utstå en värme, många gånger över 40 graders strecket, likså att förarna på sin arbetsplats, utsättas för än högre temperaturer. Det senare på grund av att förarna sitter på en plats där inga gardiner eller andra metoder kan motverka den direkta solinstrålningen. Den höga värmen på förarplatsen bidrar till att förarna mister den uppmärksamhet som däras arbete kräver. Att framföra en buss, samtidigt som man ansvarar för passagernas comfort och säkerhet, innebär redan från början ett stort ansvar.

Hur har det kunnat bli så? Den viktigaste orsaken är att: Den fackliga organisation som i huvudsak

organiserar bussförare (Kommunal), inte ansett frågan vara av den digniteten att man drivit frågan

och att Arbetsgivarna har likaså under många år hävdat att förarplatsen inte är att likställas med en arbetsplats. Arbetsmiljöverket agerar därför, i enlighet med att samförstånd bör gälla mellan parterna, inte innan samförstånd uppnåtts. Vi, Bussarbetarnas Riksorganisation, (BARO) kräver därför att: Arbetsmiljöverket snabbt behandlar frågan om temperaturer och att bestämmelser utfärdas i överenstämmelse med att förarplatsen är en arbetsplats och att gränsvärden därför sätts både för kyla och värme. Vidare att eventuella dipenser för att äldre bussar skall kunna användas, att dessa endast får användas i trafik om de utrustas med airconditions anläggningar (AC).

Kom ihåg! Att ni som förare av en buss som inte är utrustad med AC och där värmen överstiger det acceptabla, alltid kan ta en extra paus om ni upplever att ni inte kan ansvara för er och passagernas säkerhet. Dåsighet och trötthet är alltid något som vi förare måste respektera då det kan resultera i mycket allvarliga olyckor. Det är alltid vi förare som bär det slutliga ansvaret, om inte något annat kan bevisas.

Åke Rönnholm

Ordförande Riksorganisationen

------------------------------------------------------------------------------------------

Kanslist anställs! 

Årsmötet är nu klart och ett par motioner inkom, en var att vi på prov ska anställa en kanslist (25%), vi tyckte att det behövs för alla våra medlemmar som behöver en spindel i nätet så att säga för att kunna ha som stöd och hjälp, även kommer det att bli en bättre service till allmänheten och intresserade av BARO.

Vår nya kanslist kommer att ha hand om vår hemsida, medlemsservice/medlemstidning mm

Kansliet kommer att ha öppet en dag i veckan, mer info kommer sedan det anställts en person, det finns ett par intressanta kandidater redan, så efter en noggrann sökning kommer den nya kanslisten att berätta mer. 

I övrigt valdes en ny medlem till styrelsen in. en informationspunkt var försäkringar som en representant från en organisation gjordes. Mötet blev en lyckad tillställning, efter en god middag så skildes medverkande som kom från Svealand, Götaland och ända från Storuman i norr.

Red

------------------------------------------------------------------------------------------

Vintern är tuff för oss säger BARO´s ombud i Götaland.

läs artikeln här.....

------------------------------------------------------------------------------------------

VÅR ORDFÖRANDE ÖNSKAR GOTT NYTT ÅR! 

Brev från vår ordförande!

klicka här...............

------------------------------------------------------------------------------------------

GOTT NYTT ÅR!

Vi vill önska alla medlemmar, kollegor där ute ett riktigt gott nytt år och vi vill även önska alla ni nya medlemmar välkomna in i 2018 och vi hoppas på ett riktigt bra år för bussarbetarna... 

------------------------------------------------------------------------------------------

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR

Vi önskar er alla vägens hjältar en underbar helg och ni som måste ut på vägarna, kör försiktigt!

BARO Riks Styrelse

------------------------------------------------------------------------------------------

Bästa medlemmar !


Nu har sommaren kommit in augusti månad och jag hoppas att ni alla har haft en god och åtminstone några soliga dagar. Tyvärr har många av er varit inplanerade för arbete men er semestertid kommer.

BARO har också haft semester men nu rullar arbetet igång med allt vad det innebär. Medlemsärenden, förhandlingar och medlemsvärvning. Det senaste är inte minst viktigt, styrelsen har en målsättning, att det på alla bussarbetsplatser skall finnas minst tre medlemmar.

Våra ambitioner är att påverka bussarbetarnas arbetsmiljö till det bättre och att löner och andra arbetsförhållanden skall återspegla den yrkesskicklighet, serviceanda och ansvar som bussarbetarna förtjänar.

Vi har under året sett ett otal exempel på hur många bussarbetgivare sakta men säkert utnyttjat den brist på kunskap som lagstiftarna och fackliga företrädare besitter för att försvaga och försvåra för oss arbetstagare att erhålla våra rättigheter. Olyckor, ibland med dödlig utgång, utreds ofta bristfälligt och när så en utredning rapporteras, så har lång tid förflutit och många har glömt att det någonsin skett.

Två viktiga faktorer för hur arbetsmiljön skall kunna förbättras är för det första, hur schemorna utformas. Dom flesta ligger på maxtid, vilket gör att arbetstiderna väldigt ofta inte räcker till.

Resultatet blir då övertid, med en stor stressfaktor som följd. För det andra så finns för få fast anställda vilket medför att många måste ta extra arbetspass. En medlem yttryckte detta genom att berätta att på hans garage så var c:a 40 procent timanställda, merparten pensionärer. Om nu pensionärer skall vara anställda så borde de också vara tillsvidareanställda och och erhålla lön och andra förmåner enligt denna anställningsform. Vi vet också att på ett visst garage i Stockholms regionen så har arbetstiderna utnyttjats hänsynslösts, vilket resulterat i att en ansvarig tjänsteman har fått lämna sin beafftning. Här borde naturligtvis även garagechefen avgå. Var ligger arbetsmijöansvaret.

Ja, bästa medlemmar låt oss nu inför hösten och vintern, organisera oss så att vi kan ta itu med problemen inom våra trafikområden.

Bästa hälsningar

Åke Rönnholm

Ordförande

------------------------------------------------------------------------------------------

Till veckofemman

Svar till ”VECKO FEMMAN”  (Kommunals information till Söderhallens medlemmar) 
Signaturen ”Pärla” verkar ha sovit gott under Wigforsakademins lektioner, detta då han totalt tycks ha missuppfattat vad en facklig organisation är och står för. Att han dessutom rekommenderar sydikalisterna som ett alternativ till Kommunal,  visar vad hans verkliga avsikter är. Lämna gärna Kommunal men gå med i syndikalisterna. Denna förtäckta typ av medlemsvärning är för mig, inte ny. Undertecnad har allt sedan 1970:talet varit aktiv inom fackföreningsrörelsen både som medlem, och förtroendevald, även inom Kommunal, varför krypskyttet från syndikalister känns välbekant och skall ses utifrån vad det är.  Fotnot: ...många syndikalister är medlemmar i både en facklig organisaton och den egna organisationen....   Att han ondgör sig över BARO (Bussarbetarnas Riksorganisation) som icke varande facklig organisation, får naturligtvis stå för honom själv. Min rekommendation är att han läser igenom BARO:s stadgar, han skall då se att dessa inte skiljer sig speciellt mycket från de stadgar som Kommunal tillämpar och som är normala för alla LOförbund. Stadgarna för syndikalisterna har däremot ett innehåll som skiljer sig i allt väsentligt. Så du som är bussarbetare och vill lämna Kommunal, men ändå vill vara organiserad i en riktig facklig organisation så är BARO ett bra alternativ. Här kan du själv medverka och vara aktiv i en nära demokrati.

Åke Rönnholm Förbundsordförande      

............................................................................................................................................................................................................

Årsmötet 2017

BARO´s
årsmöte avhölls i Bromma, lördagen den 22 april, 2017.

Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar, valdes Åke Rönnholm, Storuman, till ny ordförande efter Ulf Lyxell som avsagt sig en ny kandidatur. Övriga i styrelsen är Maria Falk, Stockholm, kassör och Jan-Erik Lindblom, Sundsvall, sekreterare. Till styrelsen valdes även Anders Nordvall –

Hans-Åke Sabel - Tony Granholm och Zoltan Kurtock. Till regionombud utsågs Anders Nordvall, Svealand, Hans-Åke Sabel, Götaland och Tony Granholm, Norrland.

Den nya styrelsens uppmaning till alla BAROS medlemmar är att varje medlem, värvar minst en ny

medlem under verksamhetsåret.

Ordförande Åke  Rönnholm

------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte i Stockholm

Den 22a april kommer riks årsmöte att hållas, denna gång i Bromma.

Ett antal motioner och annat kommer att arbetas igenom, så välkommen önskar riks styrelse och kollegor !

------------------------------------------------------------------------------------------

Busskaos i Borås

Denna debattartikel är från Borås Nya Tidning 17/3 17

Vi i BARO är väldigt medveten om detta kaos, våra medlemmar och ombud i området följer detta mycket noga och har även författat ett brev till kommunen i frågan.

Notera att skribenten i artikeln inte är medlem i BARO.

Ska Borås ta livet av folk i busskaoset?

Ska kommunen ta livet av oss allihopa? Stänga av en hel gata för att renovera Folkets hus till ett kongresshus. Hade det gått att polisanmäla kommunen för något , typ samhällsfarligt, så hade jag gjort det men enligt 114 14 polisen alltså sa de igår em att det inte är brottsligt att stänga av en gata.   Då ska jag berätta vad som sker i Borås just nu. Det här förbaskade blivande kongresshuset har resulterat i fullständig kaos på Yxhammarsgatan. Civila poliser kör på trottoarer där människor nästan blir nedprejade för att bilar och bussar står över spärrområdet som är utanför polisens port där de ska kunna köra ut med blåljus i full fart när larmet går för att hjälpa oss invånare.   Bussar står på spåret där tåget går för det är köer överallt i området runt högskolan , folkets hus och polishus. Hur kan man göra så här mot sina kommuninnevånare ,polisen och brandkår som är i närheten, vad säger de?   Är det nån som förstår allvaret i det här och vad som kan hända vid t ex en stor olycka när inte polis och räddningstjänst kommer fram? För att inte tala om mina stackars kolleger. Vid två tillfällen på kvällen åkte busschaufförer med mig i bussen och den första nästan ramla in i bussen och sa: vad trött jag är.   Har du kört 1 an i dag? Ja, sa han, två ggr. Jag är helt slut och ska hem och sova. Klockan var 18.00. Han hade varit försenad 16 minuter. Nästa förare berätta att han hade varit 22 minuter efter och jag orkar snart inte en dag till. Jag lovar dej att öppnar de inte gatan igen så säger jag upp mig. Jag kör inte detta i 1 och 1/2 år med stora ledbussar.   Så nu kära kommungubbar m.m, nu öppnar ni gatan och ber offentligt om ursäkt för att ni gjort det till ett helvete för så många människor. Sedan undrar jag vem betalar de 400.000 kr i månaden som det kostar företaget att stänga av Allegatan?   Är det inte kommunen som beställt bygget? Svar omgående önskas av en jätteledsen busschaufför som får se sina kolleger dagligen lika förtvivlade. Camilla Mårdh

------------------------------------------------------------------------------------------

Årsmöte region Norrland

Den 26 e denna månad kommer årsmötet för region Norrland att hållas i Örnsköldsvik.

Delar av styrelsen kommer att förstärkas mm 

Alla anmälda är välkomna till 2017 års möte

Välkommen!

Förlikning mellan Bussförare och TRSM/AirshuttleFackföreningen BARO (Bussarbetarnas riksorganisation) har förlikats med TRSM Group 1 AB. Förlikningen innebär att bussförare och fackförening kompenseras av TRSM i frågor om löner, kollektivavtal och andra ersättningar.  TRSM drev flygbusstrafik till Arlanda under namnet Airshuttle från sommaren 2015 till februari 2016 då trafiken lades ner. TRSM och BARO var bundna av kollektivavtal. Sedan i mars 2016 har förhandlingar förts mellan TRSM och BARO på grund av det som förekom när trafiken bedrevs och vid nedläggningen. - BARO är nöjda med förlikningen, säger John Nordmark, juridiskt ombud för BARO. Det fanns goda skäl för BARO att driva vissa frågor i AD, framförallt så handlade det om att BAROs medlemmarna skulle kompenseras för löner och andra ersättningar. Men eftersom det nu blev bra villkor för medlemmarna är förlikning den bästa lösningen.

------------------------------------------------------------------------------------------

Fackföreningen BARO, bussarbetarnas riksorganisation, uttrycker sitt fulla stöd till arbetarna i Svenska Hamnarbetareförbundet som nu gått ut i strejk.

APM Terminals har som arbetsköpare bedrivit en konfrontativ linje mot arbetarna i Göteborgs hamn. Man har bland annat vägrat att acceptera representanter från Hamnarbetareförbundet som motpart i förhandling och uteslutit dem från det systematiska arbetsmiljöarbetet. APM Terminals håller också inne på lön för redan arbetad övertid, ett beteende vi i BARO känner igen från ett annat företag i Stockholm.

Hamnarbetareförbundet organiserar ca 85% av arbetarna i Göteborgs hamn, och strejken väntas slå ut containertrafiken i Göteborgs hamn, Scandinaviens största hamn. Konsekvenserna av strejken väntas bli stora, vilket visar på att utan oss arbetare är de ägande företagen ingenting. Utan oss stannar allt.

För mer information besök Svenska Hamnarbetareförbundets hemsida, www.hamn.nu

BARO bussfacket .www.baro.nu

------------------------------------------------------------------------------------------

Förhandlingen avslutad i Örnsköldsvik

BARO klubb Örnsköldsvik

Härmed vill vi meddela att BARO Örnsköldsvik har vunnit sin första förhandling mot Byberg & Nordin. Förhandlingen gällde en medlem och hennes tjänst som var på  77%, i våras hade företaget muntligt kommit överens med vår medlem om att köra en extra körning, fyra dagar i veckan utöver hennes schema,  hon gick med på det eftersom det bara rörde sig fram till skolavslutningen, denna hämtning  låg under hennes uppehållstid vilket hon godtog i våras med tanke på den korta tid som det gällde.

Sommaren gick och bara någon dag innan skolan skulle starta, ringde depåchefen och sa att det även nu kommer det att bli denna extra körning under följande hösttermin. Vår medlem tackade nej till det, men det gick ej sa depåchefen, hon sa att hon ej vill köra extra, då talade han om för henne att hon var tvungen annars blir det arbetsvägran.

Då gick BARO klubb Örnsköldsvik in i form av ordförande Tony Granholm, som kallade till ett samtal. Depåchefen förklarade även där för BARO att de fanns ingen annan möjlighet än att för henne köra turerna för annars skulle de bli för stor förlust för företaget! Klubben kallade då till förhandling och gav företaget i uppgift att föreslå ett datum samt tid för denna förhandling. Den 7 september hölls förhandlingen som gick bra för vår medlem.

 BARO Örnsköldsvik förhandlade fram en höjning till 90% från hennes 77%. Trots att klubben än så länge är en liten förening har vi visat på stort engagemang .....i skrivande stund har jag skapat ett ledord för Klubb Örnsköldsvik, 

”Örnen har lyfts för strid för de sina”

Ordf. Baro Klubb Övik Tony Granholm

Rapport
Årsmöte BARO

Efter sedvanliga årsmötes förhandlingar omvaldes, Ulf Lyxell, Stockholm till ordförande för ytterligare ett år. Till kassör valdes Maria Falk, Stockholm och till sekreterare valdes, Jan-Erik Lindblom, Sundsvall. Övriga valda till styrelsen blev Marcus Jonsson och Tony Granholm region Norrland, Zoltan Kurtock och Anders Nordvall region Svealand och Hans-Åke Sabel och Fredrik Lundberg region Götaland. Till revisor valdes Göran Örnfjäll region Norrland.

Enligt Styrelselsens förslag antog mötet nya reviderade stadgar. Stadegerevideringen hade föregåtts av ett långt utredningsarbete vilket resulterat i de föreslagna stadgarna, enligt föredragande kunde dessa betecknas som moderna och att de dessutom säkerställde, medlemmarnas medinflytande.

Efter styrelsens konstituering, kommer den att redogöra för sina idéer om hur de anser att Riksorganisationens fackliga arbete skall fortsätta.

Med BARO i tiden!

Bussarbetarnas Riksorganisation (BARO) bildades därför att vi, några bussarbetare (förare i första hand), upplevde att vår fackliga organisation, läs Kommunal, mer eller mindre övergett oss medlemmar och även de grundläggande fackliga principer som väglett fackföreningsrörelsen genom alla tider. Beslut som fattats av kongress efter kongress genomfördes aldrig, inriktningen blev istället att garantera förbundets existens genom att spekulera med medlemmarnas surt betalda avgifter, samtidigt som man då också kunde säkerställa att insynen från medlemmarna minimerades. Beslut om förändring av organisationen gjorde bl.a. att arbetsplatsklubbarna och sektioner lades ner eller uppgick i större enheter. Avståndet mellan förbundet och dess ledningsnivåer gjordes därmed längre, samtidigt som detta också försvårade medlemmens kontakt med förbundet. Inom vår bransch har därför många och viktiga frågor fått en allt lägre prioritet, vilket har kunnat utläsas genom att förbättring av arbetsmiljö, arbetstider och anställningstrygghet klart, tagit flera steg tillbaka. Genom samverkansavtal med arbetsgivarna har också flera arbetsmarknadslagar kunnat sönder förhandlas till en klar nackdel för medlemmarna. T.ex. så har korttidsanställningarna ökat lavinartat inom hela vår bransch, vilket också medfört att fler och fler förare, upplever en ökande otrygghet i arbetet som också resulterat i en högre sjukfrånvaro. Detta är förödande i en verksamhet där säkerheten måste vara hög för att vi tillsammans med kunderna/resenärerna, skall kunna känna oss trygga. Vår uppfattning är att fackföreningar alltid skall verka för sina medlemmars och samhällets bästa och att detta skall av medlemmarna och medborgarna kunna utläsas i de resultat som uppnås. Vi vänder oss därför till dig, som vill förändra och förbättra ditt liv, din arbetsplats och dina anställningsvillkor med att säga att du skall känna att du är välkommen till en fackförening i tiden. Tyvärr kan vi inte garantera att allt kan gå i uppfyllelse, men du får som medlem i BARO, möjligheten att tillsammans med dina arbetskamrater göra din röst hörd, vilket är en förutsättning för att villkoren på din arbetsplats skall bli bättre.

Välkommen! Ulf Lyxell Ordförande

Senaste nytt

2016-03-09 00:00

Med BARO i tiden! »

Baro bildades av tre förare som fått nog.

baro.nu Namn

2015-08-19 16:00

Skrivelse om kollektivavtalet » 

BARO, bussarbetarnas riksorganisation, är en fackförening för oss som arbetar i bussbranschen. Bussförare, rangerare, verkstads- och servicepersonal, alla är välkomna medlemmar i BARO.Vi har nu, tillsammans med TRSM Group AB i Stockholm, skrivit vårt första kollektivavtal. Detta är något vi i Baro är mycket stolta och glada över. Vi har ett mycket gott samarbete med TRSM Group AB, och förhoppningen är att detta bara är början.Tyvärr så kommer då Svenska Kommunalarbetarförbundet in på scenen. De har försökt att få driftchefen på TRSM Group AB, Kent Dahlberg, att INTE teckna avtal med Baro. Det

baro.nu Namn

2015-07-28 11:24

Kollektivavtal » 

Måndagen den 27 juli 2015 är ett historiskt datum för fackföreningen BARO. Detta är dagen vi tecknade det första kollektivavtalet med en arbetsgivare.

Ett möte var anordnat för personalen av driftchefen för TRSM Group 1 AB. Mötet syftade till att låta personalen ha synpunkter på det kollektivavtal som BARO och TRSM har diskuterat.
Personalen var positiva till det förslag som presenterades.
Det är ett preliminärt kollektivavtal som överensstämmer med BBAavtalet ( Bussbranschavtalet), och det kommer att gälla till avtalsperiodens slut i september 2016.

Under september 2015 kommer inledan

baro.nu Namn

2015-07-09 14:01

Förhandling Ekerö »

Rapport från förhandling om green box och hanteringen av bussbyten

BARO påkallade förhandlingar enligt § 10 ärende, Green Box
Dessa frågor togs upp på förhandlingen samt hanteringen av trasiga bussar

§1 Hur hanteras uppgifterna som inhämtas och vem är personuppgiftsansvarig?
Hur används positioneringstekniken idag och vilka uppgifter om enskilda förare kommer till er genom denna teknik? Hur används denna information?
Överensstämmer dessa instruktioner om användandet som utfärdats av Datainspektionen?
Om det finns eventuella överenskommelser med avtalsslutande fackliga organisatio

baro.nu Namn

Sök på sajten

Dela på sociala media

Länkar

Baro på facebook »

Fackligt EU »

------------------------------------

073-0879498

Bli medlem i Baro idag!

Bussarbetarnas riksorganisation - BARO

c/o Maria Falck 

Rodergränd 2

175 63 Järfälla

organisationsnummer : 802468-8106

E-post: kontakt@baro.nu